Výrub č. 25/2021

Výrub č. 25/2021

1. Číslo konania 25/2021

2. Evidenčné číslo žiadosti 48131/2021

3. Dátum začatia konania: 06.12.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 2 ks ihličnaté dreviny smrek obyčajný (picea abies), rastúce na pozemku C-KN parcelné číslo 3465 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Senec,
  • žiadosť podala fyzická osoba,
  • dôvod: nevhodne zasadené dreviny, v tesnej blízkosti nehnuteľnosti. Majú zhoršený zdravotný stav.

 

 

7. 12. 2021 14:26