Výrub č. 27/2021

Výrub č. 27/2021

1. Číslo konania: 27/2021

2. Evidenčné číslo žiadosti 50181/2022

3. Dátum začatia konania: 29.12.2021

4. Lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je: 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia konania

5. email: turnovai@senec.sk

Predmet správneho konania: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks dreviny– smrek obyčajný (Picea abies), rastúca na pozemku C-KN parcelné číslo 2028/5 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Senec, žiadosť podala fyzická osoba, dôvod žiadosti na výrub: drevina je vo zlom zdravotnom stave, je nebezpečná v danom prostredí, nestabilná, predstavuje bezpečnostné riziko...

 

 

4. 1. 2022 14:41