Výrub č. 3/2020, č. konania: ev. č.: 463/2020 – číslo spisu, pozemok parcela C-KN č.: 2231/38 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 28.01.2020
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x javor /,

druh pozemkov: ostatná plocha

dôvod žiadosti: kmeň napadnutý hubovým ochorením, obavy žiadateľa a majiteľa susednej nehnuteľnosti zo škody na zdraví a na majetku

 

30. 1. 2020 11:57