Výrub č. 4/2019, č. konania: ev. č.: 545/2019 – číslo spisu, pozemok E-KN parcela č. 3818/124 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 11.03.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x smrek pichľavý /,

druh pozemkov:  zastavaná plocha a nádvorie

dôvod žiadosti: strom zasahuje do elektrického vedenia, prerastá k susedom, koreň nadvihuje plot,  

 

13.3.2019 9:48