Výrub č. 5/2019, č. konania: ev. č.: 550/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 2048/1 a parcela č. 2049/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 08.03.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x slivka, 1 x marhuľa /,

druh pozemkov:  zastavaná plocha a nádvorie, záhrada

dôvod žiadosti: stavba RD 

 

13.3.2019 13:36