Výrub č. 6/2019, č. konania: ev. č.: 688/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 2128/2 a parcela č. 2128/3 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 10.04.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x jedľa, 3 x smrek /,

druh pozemkov:  zastavaná plocha a nádvorie, záhrada

dôvod žiadosti: rastúce v tesnej blízkosti rodinného domu

 

16. 4. 2019 13:05