Výrub č. 7/2019, č. konania: ev. č.: 708/2019 – číslo spisu, pozemok E-KN parcela č. 3885, 3851, 3852, 3853 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 23.04.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 43 x agát biely, 2 x orech čierny /,

druh pozemkov:  ostatná plocha, orná pôda, zast.pl.a nádvoria

dôvod žiadosti: rekonštrukcia miestnej komunikácie funkčnej triedy C II v kategórii MO 8/40

(nové konanie po doplnení pôvodného podania z dňa 10.12.2018 – doplnené súhlasy vlastníkov predmetných pozemkov s výrubom drevín určených dendrologickým posudkom)

26. 4. 2019 7:48