Výrub č. 9/2019, č. konania: ev. č.: 960/2019 – číslo spisu, pozemok C-KN parcela č. 4061/1 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 23.07.2019
E-mail: niznanskal@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: / 1 x borovica, 4 x javor, 2 x breza /,

druh pozemkov:  orná pôda

dôvod žiadosti: dreviny rastúce v tesnej blízkosti budovy materskej školy, viackrát orezávané kvôli tieneniu vnútorných priestorov; kolízia s plánovanými prvkami rekonštrukcie zariadenia – únikový východ, bezbariérový vstup.

 

23. 7. 2019 11:52