Výzva na dodanie kotla

MESTO  SENEC

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

 

Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

 

„Dodanie kotla – rekonštrukcia kotlov, Školský úrad, Senec“

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

 

Názov: Mesto Senec

Adresa: Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Krajina: Slovenská republika

Webové sídlo: https://www.senec.sk/sk

IČO: 00305065

 

2. Osoba poverená verejným obstarávaním:

Kontaktné miesto: Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Kontaktná osoba: JUDr. Igor Zelník, zelniki@senec.sk

Telefón: +421 202051216

3. Predmet obstarávania: Dodanie kondenzačného kotla

4. Opis zákazky: Opis zákazky je podrobne rozpísaný v prílohe č. 1

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva

6. CPV kód :

39721410-9

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,- € bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Školský úrad, Senec

9. Lehota dodania: 30 dní od účinnosti zmluvy 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Nevzťahuje sa k danej zákazke.

11. Financovanie predmetu zákazky: z vlastných zdrojov.

12. Lehota predkladania ponúk: 17.06.2021 do 12,00 hod. na adresu verejného obstarávateľa alebo do podateľne verejného obstarávateľa.

13. Spôsob a miesto predkladanie ponúk: V uzavretej listovej obálke s nápisom „Rekonštrukcia kotolne – súťaž – neotvárať“.

14. Komunikácia: Písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu kontaktnej osoby.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky.

16. Obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

16.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 2 výzvy.

16.2. Podmienky účasti:

16.2.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

e)  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

17. Vyhradenie práva

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť súťaž v prípade jej nehospodárnosti alebo nevýhodnosti.

 

V Senci 07.05.2021

 

 

 

.....................................................

           Ing. Dušan Badinský

       primátor

 

 

 

 

 

Prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3: Kúpna zmluva

   /userfiles/file/dokumenty/n%C3%A1vrh%20na%20plnenie%20krit%C3%A9ri%C3%AD(4).docx

/userfiles/file/dokumenty/K%C3%9APNA%20ZMLUVA(1).docx

/userfiles/file/dokumenty/zadanie.xlsx

7. 6. 2021 12:53