Výzva na dodanie zariadenia MŠ Kysucká

 

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka na dodanie tovaru

 

Mesto Senec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

Zariadenie kuchyne MŠ Kysucká Senec

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Mesto Senec

so sídlom: Mierové námestie 8, 903 01  Senec

IČO: 00 305 065

DIČ: 2020662237

kontaktná osoba na základe poverenia: Ing. Branislav Šarmír

telefón: +421 940 629 555

email: projekty@obstarame.sk

Internetová stránka:   https://www.senec.sk

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: systém Josephine
 2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: neuplatňuje sa
 3. Predmet obstarávania – opis predmetu zákazky: Dodanie vybavenie gastrotechniky a zariadenia pre kuchyňu MŠ Kysucká v Senci podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
 4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: ą

Kúpna zmluva, ktorá je prílohou č.2 tejto výzvy.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:  68 622,40 EUR bez DPH
 2. Miesto dodania predmetu zákazky: MŠ Kysucká, Senec
 3. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

predmet zmluvy treba dodať do 60 dní od účinnosti zmluvy

 1. Financovanią predmetu zákazky: Z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
 2. Lehota na predloženie ponuky: uvedená v systéme JOSEPHINE na webovej adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7665/summary

 1. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky v systéme JOSEPHINE
 2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH.  Úspešnou sa stane ponuka s najnižšou cenou.

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:
 • Ponuka sa predkladá v písomnej elektronickej podobe, odporúča sa formát .pdf alebo .doc, s výnimkou oceneného položkového rozpočtu stavby, ktorý sa predkladá elektronicky vo formáte MS Excell, alebo ekvivalentný,
 • Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu zákazky, napr.:
  1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s označením obstarávania ku ktorému sa ponuka predkladá.

Pokyny: uchádzač sa zaregistruje v systéme JOSEPHINE a vypíše svoje identifikačné údaje

 1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Uchádzačom navrhovaná celková cena musí byť uvedená v celých EUR, s maximálne dvoma desatinnými miestami za desatinnou čiarkou,  musí byť konečná, musí zahrňovať všetky náklady a činnosti spojené s realizáciou dodávky predmetu zákazky. V prípade ak uchádzač v postavení dodávateľa v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky nebude povinný odviesť DPH pri dodávke predmetu zákazky, ale odviesť ju bude povinný verejný obstarávateľ v postavení odberateľa, uvedie uchádzač v ponuke cenu vrátane DPH, ktorú bude povinný zaplatiť verejný obstarávateľ. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom.

Pokyny: Uchádzač v systéme JOSEPHINE uvedie navrhovanú celkovú cenu bez DPH a zároveň tiež spolu s DPH. Uchádzač vyplní Rozpočet podľa prílohy č. 1 tejto výzvy

 1. Uchádzačom vyplnená nepodpísaná Kúpna zmluva v editovateľnej forme (napr. MS Word alebo ekvivalent).
 2. Podmienky účasti podľa bodu 18. tejto výzvy.
 1. Jazyk ponuky

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

 1. Komunikácia.

Elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7665/summary. Komunikácia a podanie ponuky vo verejnom obstarávaní si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE. Podrobné pokyny k registrácii záujemcu sú uvedené na adrese: http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

 1. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2020.
 2. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: : Ing. Branislav Šarmír, telefón: +421 940 629 555
 3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

18.1.Osobné postavenie

18.1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ust § 32 ZVO, písm.:

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

18.1.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 18.1.1.

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

 

18.1.3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

18.1.4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

18.1.6. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 20.1.1. písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

18.1.7. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 18.1.1. písm. e) až f),  zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávane.

18.2. Technická alebo odborná spôsobilosť

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

18.2.1  Podľa § 34 ods. (1) písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Minimálna úroveň.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 60.000,00 EUR za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet  zákazky sa považuje vybavenie gastrotechniky v školskom zariadení.

 1. Uzavretie zmluvy - Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu.
 2. Zrušenie verejného obstarávania

Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • Nebude predložená ani jedna ponuka
 • Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
 • Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
 • Ak jeho zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie
 • Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
 1. Ďalšie požiadavky spojené s uzavretím zmluvy

Pri podpise zmluvy je úspešný uchádzač povinný predložiť zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

S úctou

 

 

 

 

.......................................................

Ing. Dušan Badinský

primátor

Mesto Senec

Prílohy:

 

Príloha č. 1 – podrobný opis predmetu zákazky - rozpočet

Príloha č. 2 – návrh Kúpnej zmluvy

 

16. 7. 2020 10:12