Výzva na nasvetlenie rizikových priechodov pre chodcov - oprava PHZ

Výzva na predloženie ponuky

 

 

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

 

 

„Nasvetlenie rizikových priechodov pre chodcov, Senec“

 

 

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov:                        Mesto Senec

Adresa:                       Mierové nám. 8,  903 01 Senec

Krajina:                       Slovenská republika

Webové sídlo:             https://www.senec.sk/sk

IČO:                            00305065

2. Osoba poverená verejným obstarávaním:

Kontaktné miesto:                  Mestský úrad Mesta Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Kontaktná osoba:                   JUDr. Igor Zelník, zelniki@senec.sk

Telefón:                                  +421 2/20205116

3. Predmet obstarávania:  

Dodávka a montáž osvetlenia.

4. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je

- inštalácia a zapojenie asymetrických LED svietidiel na nasvetlenie priechodu z dvoch strán, poprípade z  jednej strany, ktoré majú za úlohu zvýraznenie chodcov prechádzajúcich cez priechod pre chodcov

- inštalácia a zapojenie asymetrického LED svietidla na zvýraznenie priechodu pre chodcov

- montáž a zapojenie oceľového stožiara s výložníkom s podružnými výkopovými prácami.

- montáž zvislej dopravnej značky typu 325.

5. Bližšie podrobnosti k opisu zákazky sú uvedené v projektovej dokumentácií.

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo.

7. CPV kód :

45000000-7   Stavebné práce

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

31 730,- € s DPH

9. Miesto výstavby:

Priechod č. 1 – Pezinská ul. (kruhový objazd pri cintoríne)

Priechod č. 2 – Boldocká cesta (kruhový objazd pri Lidli)

Priechod č. 3 – Lichnerova – Štúrova

Priechod č. 4 – Cesta na železničnú stanicu (vstup juh)

10. Lehota výstavby:

Predpokladaný začiatok výstavby: november 2021, ukončenie diela: najneskôr do 31.12.2021

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Nie sú súčasťou výzvy.

12. Financovanie predmetu zákazky:

Z vlastných zdrojov. 

13. Lehota predkladania ponúk:

Do 18.10.2021, 10:00 hod.

14. Spôsob a miesto predkladanie ponúk:

V písomnej forme v zalepenej obálke s názvom „Nasvetlenie rizikových priechodov, Senec“ na adresu MsÚ Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

15. Komunikácia:

Písomnou alebo elektronickou formou.

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky. Najvýhodnejšia ponuka u tohto kritéria bude ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky vyjadrená v EUR. Maximálny počet bodov (100) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky a príslušnej vyhodnocovanej ponuky celkovej ceny za predmet zákazky, ktorá sa  prenásobí maximálnym počtom bodov (100) pre uvedené kritérium

17. Obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

17.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 výzvy.

17.2  Položkový rozpočet vo formáte xls podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

17.3. Podmienky účasti:

17.3.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený uskutočňovať práce ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

17.3.2 Uchádzač  preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 17.3.1, písm. e) a f) nasledovne:

a) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať požadované práce,

b) doloženým čestným vyhlásením.

18. Vyhradenie práva

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na predmet zákazky v odôvodnenom prípade.

 

 

V Senci, 08.10.2021

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                                          Ing. Dušan Badinský

                                                                                                          primátor mesta Senec

                                                                                                                                 

 

 

 

Prílohy:

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia

/userfiles/file/dokumenty/n%C3%A1vrh%20na%20plnenie%20krit%C3%A9ri%C3%AD%20nasvetlenie%20priechodov.docx

/userfiles/file/dokumenty/1174_I_B_Technick%C3%A1%20spr%C3%A1va.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_I_C_Protokol%20o%20ur%C4%8Den%C3%AD%20vonkaj%C5%A1ich%20vplyvov.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_I_F1_V%C3%BDkaz%20v%C3%BDmer%20%E2%80%93Priechod%20%C4%8D.1-Pezinsk%C3%A1.xls

/userfiles/file/dokumenty/1174_III_B_Technick%C3%A1%20spr%C3%A1va.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_III_C_Protokol%20o%20ur%C4%8Den%C3%AD%20vonkaj%C5%A1ich%20vplyvov.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_III_F3_V%C3%BDkaz%20v%C3%BDmer%20%E2%80%93Priechod%20%C4%8D.3-Boldock%C3%A1.xls

/userfiles/file/dokumenty/1174_IV_B_Technick%C3%A1%20spr%C3%A1va.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_IV_C_Protokol%20o%20ur%C4%8Den%C3%AD%20vonkaj%C5%A1ich%20vplyvov.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_IV_F4_V%C3%BDkaz%20v%C3%BDmer%20%E2%80%93Priechod%20%C4%8D.4-Lichnerova-

%C5%A0t%C3%BArov.xls

/userfiles/file/dokumenty/1174_V_B_Technick%C3%A1%20spr%C3%A1va.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_V_C_Protokol%20o%20ur%C4%8Den%C3%AD%20vonkaj%C5%A1ich%20vplyv.pdf

/userfiles/file/dokumenty/1174_V_F5_V%C3%BDkaz%20v%C3%BDmer%20%E2%80%93Priechod%20%C4%8D.5-%C5%BDel.%20sta.xls

 

 

8. 10. 2021 11:38