Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou - Turecký dom - Zámer obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky

Mesto Senec vyhlasuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu – „Mestské múzeum Senec, Turecký dom, Úrad slúžneho – Zámer obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF 537/1 (Kúria), na Námestí 1. mája 53/4 v Senci“

Bližšie podmienky sú v nižšie uvedenej Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá je dostupná neobmedzene všetkým záujemcom.

Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie cenových ponúk a  súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby (vlkovicovam@senec.sk)  uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk v oddieli I : Identifikácia verejného obstarávateľa, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Turecky_dom

Projektová dokumentácia

Výkaz výmer SO 01 - Nová strecha

Výkaz výmer SO 02 - Nové schodisko

navrh_Zmluvy_o_dielo_Turecky_dom


2.7.2018 13:16