Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky značky KONICA MINOLTA...“.

Mesto Senec vyhlasuje I. výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s názvom – „Pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky značky KONICA MINOLTA na 24 mesiacov vrátane dodania náhradných dielov a spotrebného materiálu.“.

Bližšie podmienky sú v nižšie uvedenej Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá je dostupná neobmedzene všetkým záujemcom.

Zároveň požadujeme všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie cenových ponúk a  súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby (spevarp@senec.sk)  uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk v oddieli I : Identifikácia verejného obstarávateľa, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.

 

 

22. 2. 2019 18:05

 

Súbory / prílohy