Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybavenie tried na ZŠ Kysucká, Senec“.

Mesto Senec, ako verejný obstarýávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení miektorých zákonov (ďalej "zákon" a "ZVO") vyhlasuje zákazku v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

"Vybavenie tried na ZŠ Kysucká Senec"

  Bližšie informácie, podmienky a tabuľka obstarávaného materiálu v priložených súboroch.

29. 5. 2019 20:57

 

Súbory / prílohy