Výzva na predloženie ponuky „CYKLISTICKÁ CESTA SENEC, ÚSEK: HEČKOVA ULICA“

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na stavebné práce

Mesto Senec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky

„CYKLISTICKÁ CESTA SENEC, ÚSEK: HEČKOVA ULICA“

Podrobné informácie v prílohe:

11.6.2019 21:32

 

Súbory / prílohy