Výzva na predloženie ponuky na stavebné práce v rámci projektu "Zberný dvor, Senec"

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

stavebné práce v rámci projektu  "Zberný dvor, Senec"

 

5. 3. 2020 13:23

 

Súbory / prílohy