Výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.“

 

Mesto Senec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.“
 
Viac v priloženom dokumente.

12. 7. 2019 9:30

 

Súbory / prílohy