Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia Tureckého domu v Senci - 2. etapa“

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procesezadávaniazákazky podľa §117 ZVO na:

„Rekonštrukcia Tureckého domu v Senci - 2. etapa“

30. 10. 2019 17:18

 

Súbory / prílohy