Výzva na predloženie ponuky „SENECKÉ LETO 2020“

 Výzva na predloženie ponuky Správa cestovného ruchu Senec s. r. o., Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec , ako vyhlasovateľ súťaže v zmysle § 281 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Z.z (Obchodný zákonník) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa na predmet zákazky: „SENECKÉ LETO 2020“

Zverejnená výzva je aj na portali:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5013/summary

24. 9. 2019 19:38

 

Súbory / prílohy