Výzva na predloženie ponuky „Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob“

Výzva na predloženie ponuky

 

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

 

„Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných  nádob“

Opis zákazky:

 

4.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie monitorovania stavu zaplnenia zberných nádob pre komunálny odpad ( typ kontajnerov: polopodzemný  kontajner Molok Classic s objemom 5m? a polopodzemný kontajner Molok Domino Global  s objemom 5m?)  a       monitorovanie stavu zaplnenia zberných nádob pre triedený odpad – papier a lepenka, spoločný zber plastov, kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ( kompozity na báze lepenky), sklo  (typ kontajnerov: polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 3m?,  a polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 5m?,  delený polopodzemný  kontajner) v samostatných stojiskách.  Predmetom zákazky je aj:

•           implementácia a?prevádzkovanie portálu prezentujúceho monitorované dáta;

•           implementácia a?prevádzkovanie mobilnej aplikácie prezentujúcej stav naplnenosti jednotlivých odpadových nádob;

•           implementácia senzorov do zberných nádob a?zabezpečenie zberu a?distribúcie dát zo senzorov do portálu prezentujúceho dáta a do mobilnej aplikácie.

 

Monitorovanie a prenos dát z a do senzorov bude realizovaný prostredníctvom energeticky nenáročnej siete na báze siete IoT. Predmetom  zákazky nie je výstavba ani prevádzka komunikačnej siete. Zabezpečenie komunikačnej siete, prostredníctvom ktorej budú senzory pripojene do siete internet zabezpečuje uchádzač. V nákladoch na prevádzku senzorov budú zahrnuté aj poplatky za potrebný prenos dát. Uchádzač sa preukáže zmluvou s prevádzkovateľom komunikačnej siete, alebo náležitým oprávnením na poskytovanie telekomunikačných služiab, ak takúto komunikačnú sieť vlastní, alebo plánuje na svoje náklady vybudovať. Uchádzač preukáže svoju schopnosť pripojiť senzory vo všetkých lokalitách, ktoré zadefinuje verejný obstarávateľ.

Podrobné informácie v prílohe.

25. 10. 2019 16:19

 

Súbory / prílohy