Výzva na predloženie ponuky stavebných prác na stavbu "Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ A.M. Szencziho, Senec"

 

 Výzva na predloženie ponuky

 

 

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §112 ZVO na:

 

 

„Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ A. M. Szencziho, Senec“

 

 

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov:                        Mesto Senec

Adresa:                                   Mierové nám. 8,  903 01 Senec

Krajina:                       Slovenská republika

Webové sídlo:             https://www.senec.sk/sk

IČO:                            00305065

 

 

2. Osoba poverená verejným obstarávaním:

Kontaktné miesto:                  Mestský úrad Mesta Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Kontaktná osoba:                   JUDr. Igor Zelník, zelniki@senec.sk

Telefón:                                  +421 2/20205116

 

  1. Predmet obstarávania:  

stavebné práce

 

4. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je vykonanie komplexného zateplenia časti budovy ZŠ A. M. Szencziho v Senci v zmysle projektovej dokumentácie. Budova ZŠ je dvojpodlažný murovaný objekt do tvaru L v ktorom sa v jednej časti nachádzajú učebne a v druhej kancelárie spolu s jedálňou a kuchyňou so zázemím. Konštrukciu predmetného objektu tvoria nosné obvodové a vnútorné steny hr. 450 mm z plných pálených tehál. Konštrukcia strechy je drevená stojatá stolica s doskovaním, izolačnou fóliou a krytinou z falcovaného plechu. Dažďová voda je odvádzaná odkvapmi na hrane strechy. Časť strechy nad vestibulmi je ukončená atikou. Okná sa nachádzajú na všetkých štyroch fasádach, pri čiastočnej rekonštrukcii boli vymenené na plastové, zasklené izolačným dvojsklom.

 

5. Bližšie podrobnosti k opisu zákazky sú uvedené v projektovej dokumentácií.

 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

vzor zmluvy o dielo je  prílohou č. 3 tejto výzvy.

 

 

 

7. CPV kód :

45000000-7   Stavebné práce

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

178 507,81 € bez DPH

 

9. Miesto výstavby:

ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Námestie Alberta Molnára 2, 903 01 Senec, parc. č. 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2

 

10. Lehota výstavby:

Predpokladaný začiatok výstavby: jún 2020, ukončenie diela: najneskôr do 31.08.2020

 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Nie sú súčasťou výzvy.

 

12. Financovanie predmetu zákazky:

Z vlastných zdrojov 

 

13. Lehota predkladania ponúk:

Do 19.06.2020, 10:00 hod.

 

14. Spôsob a miesto predkladanie ponúk:

V písomnej forme v zalepenej obálke s názvom „Zateplenie ZŠ A. M. Szencziho, Senec“ na adresu MsÚ Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

 

15. Komunikácia:

Písomnou alebo elektronickou formou.

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky. Najvýhodnejšia ponuka u tohto kritéria bude ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky vyjadrená v EUR. Maximálny počet bodov (100) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky a príslušnej vyhodnocovanej ponuky celkovej ceny za predmet zákazky, ktorá sa  prenásobí maximálnym počtom bodov (100) pre uvedené kritérium

 

17. Obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

 

17.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 výzvy. Návrh na plnenie kritérií musí byť v súlade s vyplneným výkazom výmerom pre každý stavebný objekt podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

17.2  Vyplnený výkaz výmer vo formáte xls podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

17.3. Podmienky účasti:

 

17.3.1 Uchádzač predloží doklady podľa  § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

 

17.3.2 Uchádzač  preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 17.3.1, písm. e) a f) nasledovne:

a) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,

b) doloženým čestným vyhlásením.

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona - dokladom je referencia,

2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona - dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným o doklad preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna úroveň: Uchádzač predloží  min. 2 referencie na zákazku na stavebné práce rovnakého alebo podobného carakteru ako je predmet zákazky, pričom jedna bude v hodnote min. 150 000 €  bez DPH.

 

18. Vyhradenie práva

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať pri vyhodnotení ponúk v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní  a to vzhľadom na nepoužitie elektronickej aukcie, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk V nadväznosti na § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní teda verejný obstarávateľ vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

2.Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

3. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že najneskôr k dátumu podpisu zmluvy o dielo je úspešný uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške

 

 

 

 

 

 

minimálne zmluvnej ceny diela s DPH, platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo. Doklad preukazujúci uvedené skutočnosti bude prílohou zmluvy o dielo.

 

 

V Senci, 04.06.2020

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                                          Ing. Dušan Badinský

                                                                                                          primátor mesta Senec

                                                                                                                                 

 


 

5. 6. 2020 7:34

 

Súbory / prílohy