Výzva na predloženie ponuky Vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského a školského veku

Výzva na predloženie ponuky

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:

 

„Vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského a školského veku“

 

3.9.2019 15:28

 

Súbory / prílohy