VZN 3/2020 o určení názvov ulíc v meste Senec

Mesto Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1  v spojení s ustanovením § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa  Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

Strmá                  Meredek utca

7. 5. 2020 8:31

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov Súbor Stav
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec - Strmá ulica
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ Senec dňa 06.05.2020 a účinnosť nadobúda 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
vzn_3_2020_nazvo_ulice_strma1.pdf stiahnuť platné