VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

PRIPOMIENKOVANIE

NÁVRHU

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Senec VZN č..../2017

ktorým sa určuje výška spôsob príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu skolysenec@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

29.11.2017 17:08

 

Ordinance