VZN Mesta Senec č. xx/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec v znení neskorších nariadení

Zverejnenie na pripomienkovanie návrhu 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. xx/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec v znení neskorších nariadení (v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 1/2020, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 8/2021 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec
č. 14/2023)

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

 

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote od 11.06.2024 do 21.06.2024 (vrátane) (po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať):

  • písomnom formou na adresu: Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. Nám. 1. mája 4, Senec
  • elektronicky na adresu: info@slnecnejazera.eu
  • ústne do zápisnice: Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. Nám. 1. mája 4, Senec

 

 

 

 

                                                                                        JUDr. Tímea Rencésová

                                                                          referent legislatívy a verejného obstarávania

 

V Senci, 11.06.2024                                       

 

 

11. 6. 2024 14:20

 

Súbory / prílohy