VZN Mesta Senec č.7/2017 o poskytovaní elektronických služieb

PRIPOMIENKOVANIE 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2017

o poskytovaní elektronických služieb

upravuje ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré určuje, že pred schválením VZN je návrh VZN zverejnený najmenej na 10 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
Z uvedeného vyplýva, že návrh VZN, o ktorom má mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 10 dní. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 14.12.2017, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 29.11.2017.

Dňom vyvesenia návrhu VZN  začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme (adresované na ekonomický odbor), elektronicky (na adresu pap@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.

Pripomienky k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.


 

                                                                                        Bc. Štefan Pap

  V Senci, 29.11.2017                                                  IT manažér

29.11.2017 17:42

 

Ordinance