Záverečný účet mesta Senec za rok 2023 - pripomienkovanie

ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE – VEREJNÚ DISKUSIU NÁVRHU

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SENEC ZA ROK 2023

Schvaľovanie záverečného účtu obcí upravuje ustanovenie §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý v ods. 9 určuje, že pred jeho schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh záverečného účtu, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu záverečného účtu. Návrh záverečného účtu obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote. V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 26.06.2024, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 11.06.2024.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote od 11.06.2024 do 20.06.2024 (vrátane) (po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať):
písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar ekonomiky mesta elektronicky na adresu: matusovaj@senec.sk, ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar ekonomiky mesta

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky mesta

 

11. 6. 2024 9:07

 

Súbory / prílohy