Záverečný účet r.2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA – verejná diskusia

        Schvaľovanie záverečného účtu obcí upravuje ustanovenie §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý v ods. 7 určuje, že pred jeho schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu obce je zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.

        Z uvedeného vyplýva, že návrh záverečného účtu, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o záverečnom účte. Záverečný účet musí mesto zverejniť aj na internetovej adrese mesta (www.senec.sk) v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 29.06.2017, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 14.06.2017.

       

Ing. Janette Matúšová

vedúca útvaru ekonomiky mesta

14.6.2017 19:35

 

Súbor: /userfiles/download/attachment/Zaverecny_ucet_2016.pdf Záverečný účet r.2016
/userfiles/download/attachment/Programovy_rozpocet_2016_cerpanie.pdf Programový rozpočet r.2016-čerpanie
/userfiles/download/attachment/Plnenie_rozpoctu_2016.pdf Plnenie rozpočtu r.2016
/userfiles/download/attachment/Plnenie_rozpoctu_%202016_tabulky.pdf Plnenie rozpočtu r.2016-tabuľky