Žiadosťo zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom

V prípade, že máte pripomienky k verejnej osobnej doprave, môžete ich do 24.10. 2017 poslať na mail: suplatar@senec.sk (Mestský úrad Senec) alebo do 31.10. 2017 na info@bid.sk (Bratislavská integrovaná doprava, a.s.).

Mesto týmto reaguje na list Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.:

Žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom

Na základe Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja (PDO), spoločnosť BID, a. s. pripravuje rámcové návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy (PAD). Tieto cestovné poriadky budú v rámci možností rešpektovať zásady pravidelnej taktovej dopravy a budú v maximálnej miere nadväzovať na vlaky. Jedným z užitočných podkladov pre tvorbu nových cestovných poriadkov budú práve podklady získané od obcí.

PDO bol schválený na zastupiteľstve BSK dňa 12.05.2017 uznesením č. 54/2017 a je zverejnený na našej webovej stránke www.idsbk.sk, v sekcii informácie/dokumenty. Návrhy parametrov (trás a intervalov) liniek sú riešené v 5 kapitole uvedeného dokumentu.

Dovoľujeme si Vás osloviť, ako subjekt, na ktorý sa Vaši občania často priamo obracajú s požiadavkami dotýkajúcich sa verejnej osobnej dopravy (VOD). Týmto Vás prosíme o poslanie prípadných výhrad či už k uvedenému PDO, alebo k súčasným cestovným poriadkom liniek PAD, prípadne o poslanie návrhov pre zmenu cestovných poriadkov (konkrétnych odchodov, intervalov, doby prevádzky, kapacity spojov a pod.), a to mailom na adresu info@bid.sk

Aj napriek skutočnosti, že VOD nie je svojím charakterom schopná uspokojiť prepravné potreby každého jednotlivca, veríme že aj na základe Vami poskytnutých informácií bude možné realizovať také úpravy v dopravnej obslužnosti, ktoré naplnia očakávania väčšiny Vašich občanov. O ďalších etapách príprav rámcového cestovného poriadku Vás budeme informovať, v prípade potreby aj na osobnom stretnutí.

Prosíme Vás o zaslanie predmetných požiadaviek do 31. októbra 2017.

9.10.2017 13:11