Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov (RÚ)

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle
vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2024. Účelom
štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov
fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb
informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych
organizácií.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných približne 270 samospráv, medzi nimi aj Vaše
mesto / Vaša obec. Do zisťovania je zaradených takmer 2 300 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2023 do 10. januára 2025.
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste / Vašej obci navštívi zamestnanec Štatistického
úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným
poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú,
sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných
štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky,
ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch,
ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

 

Celý dokument nájdete v prílohe.

5. 12. 2023 9:41

 

Súbory / prílohy