Zverejnenie žiadosti vo veci zmeny č. 8 integrovaného povolenia AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec na základe žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, č. listu 5844/37/2020-16069/2020/Sob/Z8SP zo dňa 27.05.2020 v zmysle  § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje žiadosť spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, IČO: 36 357 065 (ďalej len „prevádzkovateľ) vo veci zmeny č. 8 integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 550-24825/37/2008/Koz,Sta/373200107  zo dňa 22.07.2008 pre prevádzku „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“.

Žiadosť bola Mestu Senec ako účastníkovi konania doručená dňa 01.06.2020. V zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona obec, ktorá je účastníkom konania zverejní žiadosť  okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe  do troch pracovných dní od jej doručenia, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce.

Zároveň v zmysle žiadosti Mesto Senec ďalej zverejňuje:

·         stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke (najmenej 15 dní),

·         výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní.

Oznam a dokumenty sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Senec a na webovom sídle www.senec.sk.

Žiadosť je tiež dostupná na webovom sídle www.sizp.sk.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona je možné do žiadosti spolu s prílohami nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii životného prostredia v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. po telefonickom alebo e-mailovom dohovore alebo na Mestskom úrade Senec v čase úradných hodín:

Pondelok – utorok

: od 7.30 – 14.30 hod

Streda

: od 8.30 – 16.30 hod

Piatok      

: od 7.30 – 13.30 hod

 

 

(Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím č. 306/2019-1.7/bj/33470/2019-inter/33471/2019 zo dňa 24.06.2019 vydanom v zisťovacom konaní rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti  „Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie severozápadného cípu skládky odpadov“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Inšpekcia životného prostredia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona v súčinnosti so stavebným zákonom určuje, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie uplatniť najneskôr do 30  dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania vo veci predmetnej zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia životného prostredia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona lehotu na vyjadrenie k žiadosti. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona upustí od jeho nariadenia ak zákon neustanovuje inak.

Priebeh konania je upravený v paragrafoch 11 – 21 zákona.

Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom: Účelom zmeny stavby je zvýšenie stability a optimalizácia využiteľného objemu telesa existujúcej skládky odpadov s názvom prevádzky „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ v lokalite Senec – Červený majer prostredníctvom vertikálneho navýšenia obvodovej hrádze telesa aktívne prevádzkovanej skládky odpadov na jej severozápadnom okraji. Vybudovaním vystuženej zemnej hrádze sa v konečnom dôsledku navýši voľný objem jestvujúcej skládky odpadov o max. 66 000 m3 a to aj bez jej plošného rozširovania na ďalšie parcely.

Dotknuté orgány v konaní:

·         Okresný úrad v Senci, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec,

·         Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29,

·         Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,

·         Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,

·         Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava,

·         Mesto Senec, Mestský úrad Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec

 

dátum vyvesenia: 04.06.2020                                                 dátum zvesenia: 20.07.2020

4. 6. 2020 13:15

 

Súbory / prílohy