Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav
VZN č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kysucká 14, Senec a Školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec
vzn_c_6_2018_o_zriadeni_zakladnej_skoly_kysucka1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec
vzn_62016_pyrotechnika1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2012 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_201211281.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení dodatkov č. 1 až 4
vzn_o_socialnych_sluzbach_v_zneni_dodatku_c_1_c_2_c_3_a_c_4.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2010 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_2010121.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_c._5_2021_o_nakladani_s_odpadmi.docx stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
platné
VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
platné
VZN č. 5/2019 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_5_20191.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
vzn_c_5_2018_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_52016_o_docasnom_parkovani_na_vymedzenom_uzemi_mesta_senec1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec
vzn_o_pamatihodnostiach_mesta_senec.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec
dodatok_c_1_k_vzn_c_5_20121.pdf stiahnuť platné
VZN č.5/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a volných poulicných aktivitách v Meste Senec.
052009_vzn__kulturne_podujatia.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená záväzná časť ÚPD mesta Senec - „Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec", ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Senec.
vzn_5_20071.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č.4 /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec - Strmá ulica
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ Senec dňa 06.05.2020 a účinnosť nadobúda 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
vzn_3_2020_nazvo_ulice_strma1.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 4/2019 o určení názvov ulíc v meste Senec a mestských častí
vzn_4_2019__nazvy_ulic.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_c_4_2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_2_2018_skolske_obvody.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
vzn_4_2017_o_poplatku_znecistovanie_ovzdusia_mesto_senec1.pdf stiahnuť platné