Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn__dotacie_do_skol__2022_novy_koeficient_material_do_msz_september_2022.docx stiahnuť platné 1. 10. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec
vzn_6_20226.pdf stiahnuť platné 1. 8. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_final_schvaene_msz.pdf stiahnuť platné 18. 7. 2022
VZN č. 10/2022 o vylepovaní volebných plagátov
vzn_c._10_o_vylepovani_volebnych_plagatov.docx stiahnuť platné 14. 7. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 na pripomienkovanie:
vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_na_pripomienkovanie_jun_2022.pdf stiahnuť platné 10. 6. 2022
VZN č. 4/2022 o verejnom poriadku
vzn_o_verejnom_poriadku_4_2022.docx stiahnuť platné 3. 6. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu.
vzn_sk._obvody_2022_platne_od_26.04.2022.pdf stiahnuť platné 26. 4. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
vzn_spadova_ms_2022_platne_od_26_04_20221.pdf stiahnuť platné 26. 4. 2022
VZN č. 03/2022 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
platné 31. 3. 2022
VZN č. 01/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
platné 31. 3. 2022
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
vzn_o_urceni_spadovych_ms_20221.pdf stiahnuť platné 11. 3. 2022
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu.
vzn_kt_sa_urcuju_obvody_zs_20221.pdf stiahnuť platné 11. 3. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2022, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022.
platné 24. 2. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn_pre_rok_2022_dotacie_na_ziaka.pdf stiahnuť platné 10. 2. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
platné 2. 1. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_c._5_2021_o_nakladani_s_odpadmi.docx stiahnuť platné 2. 1. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 o verejnom poriadku
vzn_o_verejnom_poriadku_c._10_2021.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022
VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
vzn_5_21_o_nakladani_s_komunanymi_odpadmi.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022
VZN Mesta Senec č. 8/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových voziidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_c._8_2021_o_zmene_poplatkov_v_docasnom_parkovani.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
vzn_c_11_ktorym_sa_doplna_vzn_c_3_2021___msz2.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022