Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav
VZN č. 4/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane.
vzn_4_2015_volebne_plagat1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, sportových podujatí a turistických podujatí v Meste Senec
042009_vzn_sportove_podujatia1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_4_20071.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
vzn_3_2021.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
vzn_3_2020_o_socialnych_sluzbych2.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 3/2019 o určení názvov ulíc v meste Senec a mestských častí
vzn_3_2019_nazvy_ulic1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
vzn_mesta_senec_c_3_2018_podrobnosti_o_organizacii_referenda1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec
3_2017_vzn_o_zruseni_vzn_c_4_20162.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_3_2014_nazvyulic1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku a životnom prostredí
3_2012_vzn_o_verejnom_poriadku_a_zivotnom_prostredi.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2011 Trhový poriadok pre trhovisko na Šafárikovej ulici v Senci
trhovy_poriadok_safarikova_20111.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 až 4.
vzn_c_3_2009_o_hosp_2016.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta
dodatok_c_5_k_vzn_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993
vzn_3_20071.pdf stiahnuť platné
VZN č. 3/2004 o určení názvov ulíc v meste Senec
2004_0311.pdf stiahnuť platné
VZN o určení názvov ulíc v meste Senec 2012.
vzn_nazvy_ulic_20121.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2022, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022.
platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.
vzn_2_2021.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec
Mestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.2/2020, zo dňa 11.2.2020 o zrušení Strediska služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec
vzn_c_02_2020_ktorym_sa_rusi_stredisko_sluzieb_skole_lichnerova_61_903_01_senec1.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2019 o Štatúte mesta Senec
vzn_2_2019_statutmestasenec20191.pdf stiahnuť platné