Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
platné 2. 1. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_c._5_2021_o_nakladani_s_odpadmi.docx stiahnuť platné 2. 1. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 o verejnom poriadku
vzn_o_verejnom_poriadku_c._10_2021.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022
VZN č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
vzn_5_21_o_nakladani_s_komunanymi_odpadmi.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022
VZN Mesta Senec č. 8/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových voziidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_c._8_2021_o_zmene_poplatkov_v_docasnom_parkovani.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
vzn_c_11_ktorym_sa_doplna_vzn_c_3_2021___msz2.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2022
VZN č. 9/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec
vzn_c._9_2021_o_zakaze_hazardnych_hier.docx stiahnuť platné 1. 1. 2022
VZN Mesta Senec č.7/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1-5 a v znení VZN Mesta Senec č. 11/2019
vzn_c.7_2021_o_hospodareni_s_majetkom_mesta.pdf stiahnuť platné 15. 12. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie č.4 /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
platné 25. 11. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.
vzn_2_2021.pdf stiahnuť platné 20. 7. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
vzn_3_2021.pdf stiahnuť platné 20. 7. 2021
VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
platné 1. 1. 2021
VZN č. 6/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_c._6_2020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_ko_a_drobny_stavebny_odpad.pdf stiahnuť platné 10. 12. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
vzn_3_2020_o_socialnych_sluzbych2.pdf stiahnuť platné 1. 6. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_parkovanie_jazera_5_2020.pdf stiahnuť platné 15. 5. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec - Strmá ulica
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ Senec dňa 06.05.2020 a účinnosť nadobúda 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
vzn_3_2020_nazvo_ulice_strma1.pdf stiahnuť platné 7. 5. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec
Mestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.2/2020, zo dňa 11.2.2020 o zrušení Strediska služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec
vzn_c_02_2020_ktorym_sa_rusi_stredisko_sluzieb_skole_lichnerova_61_903_01_senec1.pdf stiahnuť platné 31. 3. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 07/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_o_nakladani_s_ko_a_dso_7_20191.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
vzn_c.13_o_poplatku_za_rozvoj.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Senec
vzn_9_20191.pdf stiahnuť platné 19. 12. 2019