Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec
Mestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.2/2020, zo dňa 11.2.2020 o zrušení Strediska služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec
vzn_c_02_2020_ktorym_sa_rusi_stredisko_sluzieb_skole_lichnerova_61_903_01_senec1.pdf stiahnuť platné 31. 3. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 07/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_o_nakladani_s_ko_a_dso_7_20191.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
vzn_c.13_o_poplatku_za_rozvoj.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Senec
vzn_9_20191.pdf stiahnuť platné 19. 12. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č.1- č.5
Schválené MsZ zo dňa 11.12.2019
vzn_11_2019_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf stiahnuť platné 12. 12. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené MsZ zo dňa 11.12.2019
vzn_8_2019_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko_schv1.pdf stiahnuť platné 12. 12. 2019
VZN č. 5/2019 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_5_20191.pdf stiahnuť platné 7. 11. 2019
VZN č. 6/2019 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_c_6_2019_opatreni_socialnopravnej_ochrany_deti_a_socialnej_kurately1.pdf stiahnuť platné 5. 11. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 4/2019 o určení názvov ulíc v meste Senec a mestských častí
vzn_4_2019__nazvy_ulic.pdf stiahnuť platné 26. 9. 2019
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017
MsZ dňa 26.6.2019 sa uznieslo na Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
platné 1. 9. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 3/2019 o určení názvov ulíc v meste Senec a mestských častí
vzn_3_2019_nazvy_ulic1.pdf stiahnuť platné 29. 5. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2019 o Štatúte mesta Senec
vzn_2_2019_statutmestasenec20191.pdf stiahnuť platné 18. 4. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2019
vzn_1_2019_o_verejnom_poriadku1.pdf stiahnuť platné 21. 2. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene
schválené dňa 11.12.2019
vzn_c_10_2019_o_udrzbe_a_ochrane_verejnej_zelene.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2019
VZN č.8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_8_2018_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2019
VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_c_7_2018_o_nakladani_s_ko_a_dso1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2019
VZN č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
vzn_mesta_senec_c_3_2018_podrobnosti_o_organizacii_referenda1.pdf stiahnuť platné 28. 8. 2018
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
navrh_vzn_2_2018_dodatok_11.pdf stiahnuť platné 4. 4. 2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_2_20181.pdf stiahnuť platné 22. 2. 2018
VZN č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
vzn_4_2017_o_poplatku_znecistovanie_ovzdusia_mesto_senec1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2018