Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2022, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022.
platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.
vzn_2_2021.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec
Mestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.2/2020, zo dňa 11.2.2020 o zrušení Strediska služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec
vzn_c_02_2020_ktorym_sa_rusi_stredisko_sluzieb_skole_lichnerova_61_903_01_senec1.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2019 o Štatúte mesta Senec
vzn_2_2019_statutmestasenec20191.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_2_20181.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
navrh_vzn_2_2018_dodatok_11.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2014_nazvyulic1.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec (názvy ulíc v jazyku maďarskej menšiny)
dodatok_c_1_k_vzn_c_2_20141.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2011 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_2011021.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov
vzn_psy_2010.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej výpomoci Mestom Senec
soc_vzn_jednorazova_vyp1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2008 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2008_ulice1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 2/2006 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2006_ulice1.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
vzn_c.13_o_poplatku_za_rozvoj.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
vzn_c_11_ktorym_sa_doplna_vzn_c_3_2021___msz2.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č.1- č.5
Schválené MsZ zo dňa 11.12.2019
vzn_11_2019_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 11/2002 o určení názvov ulíc v meste Senec
2002_041.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 o verejnom poriadku
vzn_o_verejnom_poriadku_c._10_2021.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene
schválené dňa 11.12.2019
vzn_c_10_2019_o_udrzbe_a_ochrane_verejnej_zelene.pdf stiahnuť platné