Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2019 o Štatúte mesta Senec
vzn_2_2019_statutmestasenec20191.pdf stiahnuť platné 18. 4. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2019
vzn_1_2019_o_verejnom_poriadku1.pdf stiahnuť platné 21. 2. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene
schválené dňa 11.12.2019
vzn_c_10_2019_o_udrzbe_a_ochrane_verejnej_zelene.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2019
VZN č.8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_8_2018_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2019
VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_c_7_2018_o_nakladani_s_ko_a_dso1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2019
VZN č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
vzn_mesta_senec_c_3_2018_podrobnosti_o_organizacii_referenda1.pdf stiahnuť platné 28. 8. 2018
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
navrh_vzn_2_2018_dodatok_11.pdf stiahnuť platné 4. 4. 2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_2_20181.pdf stiahnuť platné 22. 2. 2018
VZN č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
vzn_uhrady_prispevkov_8_20171.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2018
VZN č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
vzn_4_2017_o_poplatku_znecistovanie_ovzdusia_mesto_senec1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2018
Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3
dodatok_c_4_k_vzn_c_1_2012_final1.pdf stiahnuť platné 29. 11. 2017
VZN č. 7/2017 o poskytovaní elektronických služieb
navrh_vzn_o_elektronickej_komunikacii_mesta_senec.pdf stiahnuť platné 29. 11. 2017
VZN Mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
vzn_mesta_senec_c._520171.pdf stiahnuť platné 29. 11. 2017
VZN č. 3/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec
3_2017_vzn_o_zruseni_vzn_c_4_20162.pdf stiahnuť platné 26. 5. 2017
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta
dodatok_c_5_k_vzn_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf stiahnuť platné 21. 4. 2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec (názvy ulíc v jazyku maďarskej menšiny)
dodatok_c_1_k_vzn_c_2_20141.pdf stiahnuť platné 24. 2. 2017
VZN č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_12017_o_urceni_nazvu_ulic1.pdf stiahnuť platné 24. 2. 2017
VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec
vzn_62016_pyrotechnika1.pdf stiahnuť platné 27. 12. 2016
VZN č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_52016_o_docasnom_parkovani_na_vymedzenom_uzemi_mesta_senec1.pdf stiahnuť platné 27. 12. 2016
VZN č. 7/2016 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_122016_ulicamarhulova1.pdf stiahnuť platné 23. 12. 2016