Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav
VZN č. 1/2016 o určení názvu ulice v meste Senec
vzn_01_2016_ulica_sadova2.pdf stiahnuť platné
VZN č. 1/2013 o Kronike Mesta Senec a o dokumentácií súčasnosti
vzn_0120131.pdf stiahnuť platné
VZN č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu v znení dodatku č. 1 až 3.
vzn_1_2012_dotacie_v_zneni_dodatku_1_az_31.pdf stiahnuť platné
VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení dodatkov č. 1 až 4
vzn_1_2011__o_case_prevadzky_v_zneni_dodatku_1_az_4.pdf stiahnuť platné
VZN č. 1/2005 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN - SÚ/, VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_1_20051.pdf stiahnuť platné
VZN 05/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
vzn_5_2015_zapis_skola1.pdf stiahnuť platné
VZN 03/2015 – o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Senec.
vzn_3_2015_hospodarenie_fin1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 02/2022 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
platné
VZN č. 01/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
platné
VZN č. 1/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
vzn_01_2015_prevadzkovy_poriadok_cintorinov1.pdf stiahnuť platné
Zonácia mesta Senec
Zonácia mesta Senec platná od 01/2015
zonacia1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 7/2017 o poskytovaní elektronických služieb
navrh_vzn_o_elektronickej_komunikacii_mesta_senec.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3
dodatok_c_4_k_vzn_c_1_2012_final1.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
vzn_mesta_senec_c._520171.pdf stiahnuť platné