Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
VZN č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov
vzn_psy_2010.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2010
VZN č. 4/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, sportových podujatí a turistických podujatí v Meste Senec
042009_vzn_sportove_podujatia1.pdf stiahnuť platné 25. 9. 2009
VZN č.5/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a volných poulicných aktivitách v Meste Senec.
052009_vzn__kulturne_podujatia.pdf stiahnuť platné 25. 9. 2009
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 až 4.
vzn_c_3_2009_o_hosp_2016.pdf stiahnuť platné 6. 6. 2009
VZN č. 2/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej výpomoci Mestom Senec
soc_vzn_jednorazova_vyp1.pdf stiahnuť platné 3. 4. 2009
VZN č. 2/2008 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2008_ulice1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2008
VZN č. 4/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_4_20071.pdf stiahnuť platné 28. 9. 2007
VZN č. 5/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená záväzná časť ÚPD mesta Senec - „Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec", ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Senec.
vzn_5_20071.pdf stiahnuť platné 28. 9. 2007
VZN č. 3/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993
vzn_3_20071.pdf stiahnuť platné 19. 6. 2007
VZN č. 2/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné 10. 5. 2007
VZN č. 7/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_7_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2007
VZN č. 2/2006 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2006_ulice1.pdf stiahnuť platné 14. 12. 2006
VZN č. 1/2005 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN - SÚ/, VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_1_20051.pdf stiahnuť platné 26. 9. 2005
VZN č. 9/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1998 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_9_20041.pdf stiahnuť platné 2. 7. 2004
VZN č. 3/2004 o určení názvov ulíc v meste Senec
2004_0311.pdf stiahnuť platné 15. 4. 2004
VZN č. 11/2002 o určení názvov ulíc v meste Senec
2002_041.pdf stiahnuť platné 17. 4. 2002
VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_c_4_2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_2_2018_skolske_obvody.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
vzn_c_5_2018_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kysucká 14, Senec a Školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec
vzn_c_6_2018_o_zriadeni_zakladnej_skoly_kysucka1.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č.6/2020.
vzn_6_2021_dodatok2_k_8_2019.pdf stiahnuť platné