Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
VZN č. 6/2012 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_201211281.pdf stiahnuť platné 28. 12. 2012
VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku a životnom prostredí
3_2012_vzn_o_verejnom_poriadku_a_zivotnom_prostredi.pdf stiahnuť platné 4. 5. 2012
VZN o určení názvov ulíc v meste Senec 2012.
vzn_nazvy_ulic_20121.pdf stiahnuť platné 4. 5. 2012
VZN č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu v znení dodatku č. 1 až 3.
vzn_1_2012_dotacie_v_zneni_dodatku_1_az_31.pdf stiahnuť platné 2. 3. 2012
VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení dodatkov č. 1 až 4
vzn_o_socialnych_sluzbach_v_zneni_dodatku_c_1_c_2_c_3_a_c_4.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2012
VZN č. 2/2011 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_2011021.pdf stiahnuť platné 23. 4. 2011
VZN č. 3/2011 Trhový poriadok pre trhovisko na Šafárikovej ulici v Senci
trhovy_poriadok_safarikova_20111.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2011
VZN č. 6/2010 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_2010121.pdf stiahnuť platné 17. 12. 2010
VZN č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov
vzn_psy_2010.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2010
VZN č.5/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a volných poulicných aktivitách v Meste Senec.
052009_vzn__kulturne_podujatia.pdf stiahnuť platné 25. 9. 2009
VZN č. 4/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, sportových podujatí a turistických podujatí v Meste Senec
042009_vzn_sportove_podujatia1.pdf stiahnuť platné 25. 9. 2009
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 až 4.
vzn_c_3_2009_o_hosp_2016.pdf stiahnuť platné 6. 6. 2009
VZN č. 2/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej výpomoci Mestom Senec
soc_vzn_jednorazova_vyp1.pdf stiahnuť platné 3. 4. 2009
VZN č. 2/2008 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2008_ulice1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2008
VZN č. 4/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_4_20071.pdf stiahnuť platné 28. 9. 2007
VZN č. 5/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená záväzná časť ÚPD mesta Senec - „Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec", ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Senec.
vzn_5_20071.pdf stiahnuť platné 28. 9. 2007
VZN č. 3/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993
vzn_3_20071.pdf stiahnuť platné 19. 6. 2007
VZN č. 2/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné 10. 5. 2007
VZN č. 7/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_7_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2007
VZN č. 2/2006 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2006_ulice1.pdf stiahnuť platné 14. 12. 2006