VZN č. 03/2022 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

Číslo VZN: 03/2022

Dátum zverejnenia: 31. 3. 2022 9:45

 

Stav: platné

Platnosť: od 31. 3. 2022 10:00