Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2018

Číslo VZN: 1/2020

Popis: V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať. Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 05.februára 2020: písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva a športu elektronicky na adresu: skolysenec@senec.sk ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva a športu

Dátum zverejnenia: 27. 1. 2020 11:27

 

Stav: archív návrhov

 
 

Súbor: navrh_vzn_1_2020_dotacie_skoly1.pdf Stiahnuť súbor