Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec

Číslo VZN: 2/2020

Popis: Mestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 6 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.2/2020, zo dňa 11.2.2020 o zrušení Strediska služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec

Dátum zverejnenia: 27. 2. 2020 14:09

 

Stav: platné

Platnosť: od 31. 3. 2020

 
 

Súbor: vzn_c_02_2020_ktorym_sa_rusi_stredisko_sluzieb_skole_lichnerova_61_903_01_senec1.pdf Stiahnuť súbor