Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

Číslo VZN: 5/2021

Dátum zverejnenia: 2. 5. 2022 7:37

 

Stav: platné

Platnosť: od 2. 1. 2022