Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 07/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec

Číslo VZN: 7/2019

Popis: PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec VZN č. 07/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu rebrosovag@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia: 30. 10. 2019 8:33

 

Stav: archív návrhov

 
 

Súbor: navrh_vzn_7_20191.pdf Stiahnuť súbor