Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

Číslo VZN: 7/2022

Dátum zverejnenia: 19. 7. 2022 11:47

 

Stav: platné

Platnosť: od 18. 7. 2022

 
 

Súbor: vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_final_schvaene_msz.pdf Stiahnuť súbor