Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017

Číslo VZN: Dodatok 8/2017

Popis: MsZ dňa 26.6.2019 sa uznieslo na Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

Dátum zverejnenia: 16. 7. 2019 23:27

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 9. 2019

 
 
 

Súbory / prílohy