Aktuálne informácie k zápisu detí do seneckých materských škôl

V E R E J N É  O Z N Á M E N I E

o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok

 

Článok 1

Účel nariadenie

 

Toto verejné oznámenie určuje spádové územie (ďalej len „spád“) materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, podmienky, miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.

 

Článok 2

Podmienky plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

 

1) V zmysle § 59 a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 

2) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

 

3) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

4) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

 

5) Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

 

6) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin

.

7) Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“),priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

8) Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

9) Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

 

 

Článok 3

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

 

Mesto Senec je zriaďovateľom nasledovných materských škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:

1. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Fándlyho 20, Senec

2. Materská škola, Fándlyho 2, Senec

3. Materská škola, Kollárova 23, Senec

4. Materská škola, Košická 40, Senec

5. Materská škola, Kysucká 9, Senec

6. Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec

 

Článok 4

Určenie spádu materskej školy

 

Mesto Senec na svojom území určuje šesť spádov materských škôl. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec je vymedzený konkrétnymi ulicami. Spády jednotlivých materských škôl sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

 

Článok 5

Miesto, termín a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok

 

1) Podľa § 59 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na stránke materskej školy a na stránke mesta Senec.

 

2) Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

 

3) Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Zákonný zástupca môže podať žiadosť: - osobne /v priestoroch príslušnej materskej školy v dňoch: 4. až 5. mája 2021/ - do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy, - poštou, - e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,

 

4) Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy1) alebo

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

( § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o e-Governmente)v znení neskorších predpisov. Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014)).

 

5) Riaditeľ žiadnej materskej školy nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenie

Toto verejné oznámenie a jeho príloha nadobúda účinnosť dňom 23.03.2021

 

Formuláre na webových sídlach materských škôl

MŠ, Fándlyho 2, Senec

MŠ, Kollárova 23, Senec

MŠ, Košická 40, Senec

MŠ, Kysucká 9, Senec

MŠ, Slnečné jazerá 2764, Senec

MŠ s VJM A. M. Szencziho, Fándlyho 20, Senec (v slovenskom jazyku)

MŠ s VJM A. M. Szencziho, Fándlyho 20, Senec (v maďarskom jazyku)

 

Súbory / prílohy