Kam s drobným stavebným odpadom?

Množstvový zber drobných stavebných odpadov od poplatníkov mesta Senec sa vykonáva v areáli zberného dvora Železničná 3 v čase jeho otváracích hodín za poplatok (VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO - pre rok 2021 vo výške 0,078 €/kg).

Otváracie hodiny:
Utorok- Štvrtok:
7,00 hod. - 15,00 hod.

Piatok:
7,00 hod. - 14,00 hod.

Sobota:
7,00 hod. - 15,00 hod.

Poplatok sa platí priamo v hotovosti na zbernom dvore pri odovzdávaní drobných stavebných odpadov ( hotovosť alebo platobná karta).

Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác z domácností zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.  Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu, napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner na vlastné náklady. Drobný stavebný odpad je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby.

Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba –podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.