Kam s drobným stavebným odpadom?

Množstvový zber drobných stavebných odpadov od fyzických osôb, ktoré majú trvalý pobyt v meste, sa vykonáva v areáli spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., na skládke odpadov Červený majer, Senec.

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
7,00 hod. - 15,00 hod.

Pred odovzdaním odpadu je potrebné, aby fyzická osoba predložila doklad totožnosti, ktorým preukáže svoj trvalý pobyt v meste a umožnila odvážiť odpad na certifikovanej a úradne overenej mostovej váhe. Následne poverený pracovník Mesta odovzdá fyzickej osobe potvrdenie o zaplatení poplatku za odovzdanie drobného stavebného odpadu priamo na skládke odpadov Červený majer, Senec.