Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

A. Technické nosiče dát

CD 1,66 €
Iný nosič dát Podľa nákupnej ceny nosiča
 

B. Vyhotovenie kópií/skenov požadovaných informácií /na kane. papier/

A4 čierno-biela 0,07 €
A4 čierno-biela obojstranne 0,13 €
A4 farebná 0,13 €
A4 farebná obojstranne 0,19 €
A3 čierno-biela 0,13 €
A3 čierno-biela obojstranne 0,27 €
A3 farebná 0,27 €
A3 farebná obojstranne 0,52 €
 

C. Obstaranie obálok

Veľkosť obálky C4 0,07 €
Veľkosť obálky C5 0,03 €
Veľkosť obálky C6 0,03 €
 

D. Odoslanie informácií

Poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty
 

E. Spôsob úhrady

V hotovosti
Vložením finančných prostriedkov do pokladne úradu počas úradných hodín 
 
Poštovou poukážkou 
Bezhotovostným prevodom na účet v OTP Banke, č. ú.: 562 441/5200 
Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet jednotlivých nákladov.
 
Poplatky v zmysle sadzobníka sa vyberajú iba v prípade, ak presiahnu 5€.