Systém zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa v zmysle platnej legislatívy delia na:
A) 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej len "BIOODPAD"),
B) 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
C) 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.
 
A) Systém zberu a nakladania s BIOODPADOM
 
Na území mesta Senec sa vykonáva zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov prostredníctvom hnedých zberných nádob. Frekvencia vývozu BIOODPADOV je stanovená na 1 x týždenne s vývozným dňom utorok v období marec až november. Zber BIOODPADOV sa uskutočňuje len od fyzických osôb prihlásených do systému zberu. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si musia svoj BIOODPAD zhodnocovať na vlastné náklady mimo zberu komunálnych odpadov.
 
Zber BIOODPADU prebieha v čase od 6,00 hod. do 22,00 hod. 
ZBERNÚ NÁDOBU JE NUTNÉ VYLOŽIŤ PRED 6,00 HOD. RÁNO!
 
Mesto zabezpečuje zber a nakladanie BIOODPADOV prostredníctvom:
  1. 120 l, 240 l a 1 100 l hnedých zberných nádob alebo
  2. vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch a bytových domoch so záhradou alebo pozemkom vo svojom vlastníctve, na ktorom sa nachádza zeleň.
A zároveň zabezpečuje doplnkové možnosti odovzdávania BIOODPADU prostredníctvom:
  1.  jarného a jesenného upratovania,
  2.  zberného dvora,
  3.  individuálneho odvozu traktorom mesta, ktorý je spoplatnený.
Zber BIOODPADOV prostredníctvom 120 l, 240 l a 1 100 l hnedých zberných nádob alebo prostredníctvom dohody o domácom kompostovaní prostredníctvom kompostovacieho zásobníka s individuálnym kompostovaním bez vývozného cyklu 
 
Každá domácnosť v rodinnom dome je POVINNÁ mať zabezpečené triedenie BIOODPADOV a to prostredníctvom:
a) zbernej nádoby o objeme 120 alebo 240 litrov pre domácnosť alebo
b) kompostovacieho zásobníka pre domácnosť s individuálnym kompostovaním bez vývozného intervalu. Odporúčaná veľkosť zásobníka by mala byť prispôsobená priemernej veľkosti pozemku, na ktorom bioodpad vzniká, pričom sa odporúča minimálne 1 liter zásobníka na 1m? plochy záhrady alebo pozemku so zeleňou. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Pri využívaní vlastného kompostovacieho zásobníka vzniká povinnosť doložiť správcovi dane podpísanú dohodu o domácom kompostovaní. Uvedená dohoda o domácom kompostovaní je súčasťou tohto nariadenia– príloha č. 2. Povinnosť doložiť dohodu o domácom kompostovaní nevzniká, ak si poplatník v individuálnej bytovej výstavbe zmluvne zabezpečí na svoje náklady údržbu záhrady a preukáže túto skutočnosť Mestu.
 
Dohodu o domácom kompostovaní - viď príloha nižšie - je potrebné vyplniť, vytlačiť v dvoch kópiách a zaslať Mestu. Následne bude dohoda zo strany mesta podpísaná a po priradení čísla v systéme bude jedna kópia vrátená odosielateľovi. Pokiaľ pôvodca nemá možnosť tlače dohody jej originál sa nachádza na Útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta, prípadne na podateľni Mesta u referenta služieb mesta.
 
Zabezpečenie zbernej nádoby, prípadne kompostovacieho zásobníka:
Zbernú nádobu, prípadne kompostovací zásobník zabezpečuje Mesto. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na BIOODPAD a kompostovacích zásobníkov nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto stanovuje pre zberné nádoby na BIOODPAD a kompostovacie zásobníky iný spôsob úhrady:
a) fyzická osoba poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na BIOODPAD alebo kompostovacieho zásobníka jednorazovo priamo do pokladne na Mestskom úrade,
b) fyzická osoba poplatník  uhradí poplatok za ročný prenájom zbernej nádoby na BIOODPAD alebo kompostovacieho zásobníka priamo do pokladne na Mestskom úrade. Ročný prenájom zbernej nádoby na BIOODPAD a kompostovacieho zásobníka bude účtovaný v zmysle platného cenníka po dobu 5 rokov na základe potvrdeného preberacieho protokolu alebo,
c) fyzická osoba poplatník si zakúpi zbernú nádobu na BIOODPAD alebo kompostovací zásobník priamo od spoločnosti, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu.
Cenník predaja a prenájmu zberných nádob na BIOODPAD a kompostovacieho zásobníka je zverejnený na webovej stránke Mesta a zároveň v pokladni Mestského úradu. Pripájame odkaz na aktuálny cenník:
https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/cennik-predaja-a-prenajmu-zbernych-nadob-a-vriec
Zberná nádoba bude poplatníkovi dodaná na ním určené miesto, v rámci územia mesta, do piatich pracovných dní odo dňa uhradenia poplatku, prípadne si ju môže poplatník vyzdvihnúť osobne na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta.
 
Zber BIOODPADOV prostredníctvom jarného a jesenného upratovania
Mesto dvakrát ročne organizuje jarné a jesenné upratovanie, spravidla na jar a jeseň, prostredníctvom pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na BIOODPAD na vybraných lokalitách ( kampaňový zber). Hádzať akýkoľvek iný odpad, než na ktorý je veľkokapacitný kontajner určený, je zakázané. Vykladať odpad po odvezení veľkokapacitného kontajnera je zakázané a považuje sa to v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. za nezákonne umiestnený odpad (čiernu skládku).
 
Zber BIOODPADOV prostredníctvom Zberného dvora
Na zbernom dvore je možné celoročne a bezodplatne v čase otváracích hodín odovzdávať haluzovinu a v minimálnom množstve zelené BIOODPADY, ktoré vznikajú pôvodcovi nárazovo a nepostačuje mu vlastná zberná nádoba na BIOODPAD, prípadne kompostovací zásobník. Zberný dvor je doplnkovou službou odberu triedených zložiek a nenahrádza povinnosť zberu BIOODPADOV prostredníctvom zberných nádob, prípadne domácim kompostovaním. Prednostné je odovzdávanie BIOODPADOV na zhodnotenie v mieste ich vzniku, t.j. na adrese pôvodcu.
 
Zber BIOODPADOV prostredníctvom využitia služby odvozu traktorom 
Službu zabezpečuje útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta. Služba je spoplatňovaná mimo termínov jarného a jesenného upratovania, kedy slúži hlavne na dozber orezov a otiepok. Bližšie informácie o spôsobe zberu Vám poskytnú zodpovední zamestnanci na tel. čísle 02/ 4592 2757 alebo na mailovej adrese: kolozsvariovav@senec.sk.
Cenník nájdete:
https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/cennik-poskytovanych-sluzieb
 
Do BIOODPADOV patrí:
kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.
 
Do BIOODPADOV nepatrí:
zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.
 
B) Systém zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
 
Mesto nezaviedlo vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu ekonomickej neúnosnosti. Nakoľko je tento odpad špecifický svojím zložením a pri každom vývoze musí prejsť pred ďalším zhodnotením hygienizáciou je nutné s ním nakladať ako s materiálom kategórie 3 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu.
 
C) Systém zberu a nakladania s jedlými olejmi a tukmi
 
Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva na zbernom dvore Mesta. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach) aj počas jarného a jesenného upratovania uložením vedľa veľkokapacitného kontajnera.
 
Do jedlých olejov a tukov PATRIA: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.
 
Do jedlých olejov a tukov NEPATRIA: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
 
Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s komunálnymi odpadmi a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na komunálny odpad. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.
 
MŽP SR pripravilo informačné letáky k podpore domáceho a komunitného kompostovania. Letáky nájdete v prílohe.

V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dipozícii na tel. čísle: +421 2 2020 5152, prípadne mailom: odpady@senec.sk 

Súbory / prílohy